In order to ensure high quality of the services that we provide, our website uses information stored in a web browser in the form of the so-called "cookies". By using our website you accept that we use "cookies". The information on "cookies" storage, its storage conditions and access to them is available in the Cookies Policy.
Terms

Regulamin Serwisu supermemo.net

Informacje ogólne

 1. Serwis internetowy supermemo.net, znajdujący się pod adresem internetowym www.supermemo.net.pl, zwany dalej „Serwisem” jest własnością firmy: SuperMemo World Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, e-mail: support@supermemo.com, spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027598, NIP: 782-22-16-681, REGON: 634210318, kapitał zakładowy: 70.000,00 PLN, zwana dalej: „SuperMemo”.

 2. Serwis jest udostępniany użytkownikom (dalej: „Użytkownik”) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz zawartych w nim warunków.

 4. Umowa zostaje zawarta w chwili założenia konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i na jej mocy Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i stosownymi normami prawa. Zakładając Konto, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 5. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 z późn. zm.).

 6. Dane osobowe pozyskane przez SuperMemo w procesie rejestracji w Serwisie objęte są Polityką ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na te temat zawiera Polityka Prywatności.

 7. Użytkownikowi Serwisu mogą być wyświetlane komunikaty techniczne i marketingowe.

 8. SuperMemo nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Rodzic lub opiekun prawny może udostępnić dziecku lub osobie małoletniej kurs w supermemo.net, ale przy zakładaniu konta podaje swoje dane. Jeżeli konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego.

 9. Użytkownicy mogą kontaktować się z SuperMemo w następujący sposób:

  1. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub

  2. przez email: support@supermemo.com.

  3. w przypadku kursów on-line z lektorem – przez e-mail: szkola@supermemo.pl.

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Dostęp do Serwisu i świadczonych usług jest częściowo bezpłatny i jest możliwy po założeniu Konta Użytkownika. W ramach Serwisu, SuperMemo świadczy następujące usługi:

  1. bezpłatne kursy językowe dostępne za pośrednictwem sieci Internet; pojęcie to obejmuje wszelkie bezpłatne usługi Serwisu, w tym w szczególności, ale nie tylko: (1) korzystanie z kursów bezpłatnych, (2) tworzenie, publikowanie i korzystanie z kursów prywatnych, (3) bezpłatne powtórki w kursach płatnych po zakończeniu okresu płatnego dostępu do nich,

  2. płatne kursy językowe dostępne za pośrednictwem sieci Internet,

  3. płatne kursy językowe z lektorem będące połączeniem samodzielnej nauki na platformie e-learningowej oraz spotkań z lektorem za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 2. Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie unikalnej nazwy Użytkownika (identyfikatora). Użytkownik sam wybiera swój identyfikator w momencie zakładania Konta Użytkownika, przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie.

 3. Z jednego Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba

 4. Posiadanie Konta w systemie powoduje przypisanie Użytkownikowi określonej przestrzeni dyskowej na serwerze i umożliwienie korzystania z wszystkich opcji dostępnych Użytkownikowi zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.

 5. Użytkownik może rozpocząć naukę zapisując się na wybrany przez siebie kurs spośród listy kursów. Lista kursów, ceny i metody płatności są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce Kursy / Wszystkie kursy. W Serwisie dostępny jest również aktualny cennik kursów. Ceny w sklepie są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto, czyli uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Z uwagi na charakter świadczonych usług, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

 6. W przypadku kursów z lektorem cena podana na stronie internetowej obejmuje zarówno dostęp do kursu on-line na określony czas oraz liczbę spotkań z lektorem, która jest wskazana każdorazowo w opisie kursu.

 7. SuperMemo ma prawo do zmiany dostępu z kursów bezpłatnych na płatne. O takiej zmianie zostaną poinformowani zapisani Użytkownicy kursu z miesięcznym wyprzedzeniem drogą mailową i stosowną informacją na stronach Serwisu. Brak dokonania przez Użytkownika wpłaty, uprawniającej do kontynuacji kursu, jest równoznaczny z rezygnacją z dalszej nauki.

 8. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

  1. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości minimum 512 Kb/s,

  2. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, rekomendowane przeglądarki: MS Internet Explorer 9.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Safari 3.0+ i Chrome 1.0+,

  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,

  4. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

W przypadku kursów z lektorem dodatkowo wymagane są:

  1. bezpłatny komunikator internetowy Skype dostępny do pobrania ze strony: http://www.skype.com/pl/download-skype/skype-for-computer/,

  2. słuchawki lub głośniki, mikrofon,

  3. opcjonalnie kamera internetowa.

 1. Użytkownik nie ma prawa w szczególności do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów Serwisu, ani samego Serwisu.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

  1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,

  2. niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie działania Serwisu oraz odczytanie haseł innych Użytkowników,

  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,

  4. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.

 3. Użytkownik Serwisu ma możliwość opublikowania danych na temat swojej osoby, które dostępne będą do wglądu innym zarejestrowanym Użytkownikom systemu.

 4. Użytkownik Serwisu ujawnia wybrane przez siebie dane w ramach profilu publicznego do wglądu innych zarejestrowanych Użytkowników systemu.

 5. SuperMemo może zablokować dostęp do Serwisu w przypadku naruszania Regulaminu Serwisu lub zaprzestaniu korzystania z Serwisu odpowiednio po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub poinformowaniu o przyczynie.

 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez SuperMemo danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i powoduje konieczność usunięcia Konta tego Użytkownika.

 7. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta wraz z jego zawartością następuje w każdej z wymienionych poniżej sytuacji:

  1. Użytkownik kursów bezpłatnych nie logował się do Konta przez 100 kolejnych dni,

  2. Użytkownik kursów płatnych nie logował się do Konta przez 100 kolejnych dni, a opłacony okres dostępu do kursów płatnych wygasł,

  3. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

  4. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

Zasady tworzenia i udostępniania kursów

 1. Kursy prywatne są to kursy przygotowane przez zarejestrowanych Użytkowników systemu na potrzeby własne lub udostępniane innym Użytkownikom na zasadach objętych niniejszym Regulaminem. Autorzy kursów prywatnych w Serwisie edukacyjnym supermemo.net zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa regulowanych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności zobowiązują się do zamieszczania w tych kursach wyłącznie treści własnego autorstwa.

 2. Autor przed publikacją kursu prywatnego wyrazi zgodę na jego bezpłatne i bezterminowe udostępnienie innym Użytkownikom, korzystającym z Serwisu edukacyjnego supermemo.net.

 3. W Serwisie nie wolno tworzyć ani publikować materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich lub innych treści obraźliwych i naruszających dobre imię osób trzecich.

 4. Zabronione jest umieszczanie w kursach treści/materiałów o charakterze komercyjnym i reklamowym.

 5. SuperMemo może zablokować dostęp do kursu w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie i udostępnienie treści danego kursu narusza prawo lub zasady niniejszego Regulaminu po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

 6. SuperMemo nie bierze udziału w procesie tworzenia kursów prywatnych. SuperMemo użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego tworzenia i udostępniania kursów. Twórca kursu posiada pełne prawa autorskie do stworzonego przez siebie i przechowywanego na serwerze kursu. Prawa te nigdy nie są przenoszone na SuperMemo.

 7. Publikując kurs (umożliwiając dostęp do kursu innym Użytkownikom) autor składa oświadczenie, że jest on twórcą publikowanych przez siebie materiałów i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za publikowane treści.

 8. SuperMemo może zmienić kategorię danego kursu w celu poprawnego prowadzenia katalogu kursów udostępnionego w Serwisie.

 9. Użytkownik, będący autorem kursu może modyfikować opublikowany kurs.

 10. Publikując kurs w Serwisie autor może wyrazić zgodę na udostępnianie kursu innym Użytkownikom Serwisu we wszelkich jego wersjach i formach, w tym również poprzez ewentualnych partnerów Serwisu. Zgoda ta jest bezterminowa i nie może być wycofana wobec Użytkowników, którzy w okresie udostępniania kursu zaczęli z niego korzystać.

 11. SuperMemo może zablokować dostęp do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, iż:

  1. zawierają treści niezgodne z prawem,

  2. zawierają treści o charakterze reklamowym,

  3. w przypadku niskiej oceny merytorycznej treści, są nieaktualne bądź niezgodne z prawdą.

Kursy z lektorem

 1. Kursy z lektorem odbywają się w określonych na stronie internetowej cyklach tygodniowych i obejmują:

  1. dostęp do Serwisu z mechanizmami wspomagania nauki poprzez optymalizację procesu powtórek,

  2. możliwość samodzielnej nauki w dowolnym miejscu i czasie za pomocą Serwisu,

  3. materiały do samodzielnej nauki znajdujące się w Serwisie,

  4. pakiet sesji konwersacyjnych,

  5. opiekę merytoryczną lektora,

Można wykupić wielokrotność tych cykli zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą.

 1. W kursach z lektorem może uczestniczyć każdy Użytkownik systemu, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

  1. zarejestrował się w systemie i wykupił dostęp do kursu języka obcego z opieką lektora,

  2. nie zalega z regulowaniem należności wobec SuperMemo,

  3. stosuje się do zasad Regulaminu.

W odniesieniu do kursów z lektorem, Użytkownik będzie zwany „Studentem”.

 1. W przypadku pytań dotyczących kursów z lektorem jest możliwość wypełnienia formularza kontaktowego. Po jego wypełnieniu SuperMemo skontaktuje się mailowo lub telefonicznie w celu przedstawienia szczegółowej oferty i odpowiedzi na pytania. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do skorzystania z oferty.

 2. Terminy sesji będą ustalane po zaksięgowaniu opłaty za kurs z lektorem. SuperMemo będzie kontaktować się ze Studentem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminów sesji z lektorem niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za kurs. Student może rozwiązać test w celu wybrania odpowiedniego poziomu językowego. Test dostępny jest w Serwisie (po zalogowaniu).

 3. Materiały do samodzielnej nauki zostaną udostępnione po zaksięgowaniu opłaty za kurs.

 4. Materiał do nauki w ramach wykupionego kursu znajduje się na indywidualnym Koncie każdego Studenta w Serwisie.

 5. Student opanowuje materiał lekcyjny samodzielnie w Serwisie.

 6. Do obowiązków Studenta należy sumienna nauka własna z materiałem kursu dostępnym w Serwisie.

 7. W celu utrzymania zakładanego tempa nauki i uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się regularne, codzienne poświęcenie przynajmniej 20-30 minut na opanowanie nowych wiadomości z kursu. Dodatkowy czas powinien być przeznaczony na powtórzenie informacji wcześniej poznanych. Powtórki są wyznaczane automatycznie przez Serwis.

 8. Sesja konwersacyjna polega na rozmowie głosowej w języku obcym Studenta z lektorem przy wykorzystaniu komunikatora internetowego wskazanego przez SuperMemo.

 9. Student ma obowiązek punktualnego logowania się do komunikatora internetowego. Sesję konwersacyjną rozpoczyna lektor.

 10. Długość sesji konwersacyjnej oraz cena zależą od wybranego modułu kursu i są one określone na stronie opisującej kurs.

 11. SuperMemo może w wypadkach losowych, po uprzednim poinformowaniu Studenta, odwołać sesję konwersacyjną i przeprowadzić ją w innym terminie. Nowy termin zostanie ustalony w uzgodnieniu ze Studentem.

 12. Podczas nieobecności lektora SuperMemo dołoży wszelkich starań, by zorganizować zastępstwo.

 13. SuperMemo może, po uprzednim poinformowaniu Studenta, zmienić lektora w trakcie kursu.

 14. Student może odwołać sesję konwersacyjną nie później niż na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, powiadamiając o tym swojego lektora lub SuperMemo mailowo (szkola@supermemo.pl). Zajęcia powinny być odrobione w ciągu 7 dni liczonych od dnia uzgodnienia nowego terminu z lektorem.

 15. W przypadku nieodwołania przez Studenta sesji konwersacyjnej na 24 godzin przed jej rozpoczęciem, sesję można odrobić tylko za dodatkową opłatą.

 16. Po każdej sesji konwersacyjnej Student otrzyma od nauczyciela opinię o postępach w nauce.

 17. Po zakończeniu kursu i otrzymaniu pozytywnej oceny od lektora, Student może uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie językowym. Prośbę o wydanie zaświadczenia należy kierować na adres mailowy: szkola@supermemo.pl

 18. Jeśli sesja rozpoczęła się niepunktualnie z przyczyn technicznych leżących po stronie SuperMemo, lektor powinien sesję odpowiednio wydłużyć.

 19. Jeśli opóźnienia sesji leżą po stronie Studenta, sesja nie musi być przedłużona.

 20. Jeśli sesja konwersacyjna nie odbyła się z powodów leżących po stronie SuperMemo, Student ma prawo do odrobienia sesji w innym terminie ustalonym wspólnie z SuperMemo, który nie powinien przypadać później niż w ciągu najbliższych 7 dni.

 21. Problemy techniczne należy niezwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: szkola@supermemo.pl.

 22. 24. SuperMemo udostępnia swoim Studentom możliwość korzystania z forum, które jest miejscem wymiany informacji i komentarzy na tematy związane z kursami oraz z językami obcymi. Szczegółowe zasady korzystania z forum zostały opisane w dziale Korzystanie z forum w Serwisie.

Płatności i formy rozliczeń dotyczące kursów płatnych

 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z kursów płatnych, aby móc korzystać z Serwisu.

 2. Użytkownik może bez żadnych zobowiązań skorzystać z promocyjnego, darmowego dostępu do określonej liczby początkowych pytań w kursach płatnych lub z kursów bezpłatnych w zależności od obowiązującej promocji. Informacje o dostępnych promocjach znajdują się w Serwisie.

 3. Opłaty za kurs w systemie mogą być dokonywane za pomocą:

  1. karty kredytowej,

  2. przelewu elektronicznego,

  3. przelewu bankowego.

 4. Dostępność poszczególnych form płatności może być ograniczona. Warunki płatności kartą kredytową są szczegółowo określone na stronach internetowych firmy PayU.pl, pośredniczącej w realizacji płatności.

 5. Umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do zasobów przez SuperMemo w Serwisie zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika przez formularz zamówienia. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówiony kurs w momencie składania zamówienia (termin zapłaty). Jeżeli Użytkownik nie dokona wówczas zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. Umowa dotycząca usługi płatnej wygasa z końcem wykupionego okresu tej usługi.

 6. W szczególnych przypadkach umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do zasobów zostaje zawarta poprzez aktywowanie kodu dostępu, dystrybuowanego przez SuperMemo lub upoważnionych dystrybutorów. Szczegółowe regulacje dotyczące kodów dostępu są każdorazowo określane wraz z przekazanym kodem.

 7. Okres dostępu do wybranego kursu płatnego zależy od wybranej opcji i wysokości dokonanej opłaty. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku.

 8. Okres dostępu do wybranego kursu płatnego rozpoczyna się:

  1. przy płatnościach kartą kredytową - niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawidłowym przebiegu transakcji od dostawcy usługi,

  2. przy płatnościach elektronicznych – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SuperMemo,

  3. przy płatnościach przelewem – do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie SuperMemo,

  4. od momentu aktywowania kodu dostępu, uzyskanego drogą promocji lub zakupionego u naszego pośrednika.

 9. W przypadku wniesienia przez Użytkownika kolejnej opłaty, okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o wybrany przez Użytkownika okres.

 10. Część kursów umożliwia dostęp do darmowych powtórek po upływie wykupionego okresu nauki. Informacja o tym, czy dany kurs umożliwia darmowe powtarzanie przerobionego materiału znajduje się w jego opisie. Z upływem wykupionego okresu nauki kurs staje się kursem bezpłatnym.

 11. Klienci korzystający z Serwisu w ramach abonamentu operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. otrzymują darmowy dostęp do powtarzania przerobionego materiału („darmowe powtórki”) po 6 miesiącach nieprzerwanego korzystania z kursu.

 12. W przypadku kursów opłaconych na okres dłuższy niż 30 dni, na 7 dni przed upływem wybranego przez Użytkownika okresu korzystania z kursu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej o kończącym się okresie dostępu do kursu. Jeżeli do ostatniego dnia wybranego przez Użytkownika okresu korzystania z kursu Użytkownik nie przedłuży dostępu do kursu płatnego, SuperMemo zablokuje dostęp do niego wraz z upływem okresu na jaki został on wykupiony.

 13. Wniesienie opłaty za kurs uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne podwyżki/obniżki opłat nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który został wykupiony kurs.

 14. Wnoszone przez Użytkowników opłaty są związane ze świadczeniem usług przez SuperMemo i nie uwzględniają kosztów Użytkowników związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania czy konfiguracją oprogramowania.

 15. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy z SuperMemo skalkulowane są według standardowych taryf operatorów, z których usług korzystają Użytkownicy.

Korzystanie z forum w Serwisie

 1. Forum to miejsce swobodnej wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Aby jednak zachować właściwy porządek organizacji forum, kulturę przyjaznej dyskusji i poszanowanie jego Użytkowników, niezbędne jest przestrzeganie kilku poniższych zasad. Użytkownik korzystający z forum zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Aby korzystać z forum trzeba być zalogowanym w Serwisie. Wypowiedzi Użytkowników nie mogą być anonimowe.

 3. Nie wolno umieszczać treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym oraz uznanych powszechnie za moralnie naganne, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etykiety.

 4. Nie wolno umieszczać treści pornograficznych, faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, łamiących prawa autorskie, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób i grup społecznych oraz wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

 5. Każdy z Użytkowników forum zobowiązany jest do poszanowania innych osób. Zakazuje się obrażania innych Użytkowników.

 6. Wątki dyskusji zawierające kłótnie i wyzwiska będą zamykane i usuwane z forum.

 7. Wszelkie przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom.

 8. Zabronione jest wykorzystywanie forum do celów komercyjnych, w szczególności do promowania i oferowania za jego pomocą towarów lub usług.

 9. Na czacie i forum nie można reklamować innych serwisów komercyjnych ani prywatnych. Wszelkie treści o charakterze spamu są zabronione i będą natychmiast usuwane oraz zgłaszane do administratora forum.

 10. Zabronione jest umieszczanie linków do polskich serwisów i platform e-learningowych.

 11. SuperMemo ma prawo do usuwania treści sprzecznych z Regulaminem.

 12. Maksymalna rozdzielczość avatara wynosi 90x90 pikseli.

 13. Zabrania się tworzenia takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane lub zamykane.

 14. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów i moderatorów forum, w tym używanie ich avatarów czy podpisów (w tym np.: "Administrator", "Moderator" czy "supermemo.net team").

 15. Za łamanie zasad Regulaminu moderatorzy SuperMemo mogą udzielić Użytkownikowi upomnienia, zablokować Konto bądź usunąć Konto z Serwisu.

 16. Właściciel forum, SuperMemo, nie ma obowiązku kasowania wpisów publikowanych na forum.

 17. SuperMemo może wyłączyć forum grupowe, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o tym fakcie.

Zasady umieszczenia komentarzy do kursów

 1. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może dodawać własne komentarze i oceny do kursów zamieszczonych na Serwisie.

 2. Zabronione jest publikowanie w komentarzach linków i treści sprzecznych z polskim prawem i niezgodnych z dobrymi obyczajami; dotyczy to również treści, do których odwołują się linki (np. treści i linków pornograficznych, pirackich itp.)

 3. Zabronione jest używanie w treści komentarzy wyrazów wulgarnych.

 4. Każdy z Użytkowników wpisujący komentarz do kursu zobowiązany jest do poszanowania innych osób. Zakazuje się obrażania autorów kursu.

Odstąpienie od Umowy i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z SuperMemo (dalej: „Umowa”) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do jego zachowania wystarczy wysłanie informacji dotyczącej odstąpienia od Umowy przed upływem powyższego terminu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować SuperMemo (adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, e-mail: support@supermemo.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: support@supermemo.com. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, SuperMemo prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy SuperMemo zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SuperMemo został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty na rzecz SuperMemo kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował SuperMemo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli SuperMemo wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SuperMemo utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez SuperMemo o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 11. SuperMemo ma obowiązek świadczenia usług bez wad.

 12. SuperMemo jest odpowiedzialne względem Użytkowników będących konsumentami za wady fizyczne lub prawne świadczonych usług zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (rękojmia).

 13. Przy świadczeniu usług lub sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.

 14. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy ich złożenie w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu lub pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań.

 15. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez SuperMemo zgłoszenia reklamacyjnego.

Postanowienia końcowe

 1. SuperMemo zobowiązuje się nie dokonywać czynności, które prowadziłyby do naruszenia jakichkolwiek praw lub danych osobowych Użytkownika.

 2. SuperMemo może zaprzestać dalszego udostępniania Serwisu:

  • z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat zamieszczony na stronach Serwisu lub przesłany pocztą elektroniczną wobec Użytkowników korzystających z kursów bezpłatnych znajdujących się w Serwisie,

  • po wygaśnięciu umowy, na podstawie której Użytkownik otrzymał dostęp do płatnych kursów znajdujących się w Serwisie, po uprzednim powiadomieniu pocztą elektroniczną lub komunikatem na stronach Serwisu.

 3. SuperMemo przysługuje prawo do:

  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wyłączenie nie trwa dłużej niż 30 minut,

  • okresowego wyłączenia Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi związanymi z uaktualnianiem Systemu, upgradem sprzętu, backupem danych,

  • okresowego wyłączania wybranych funkcjonalności Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu ze względu na prowadzone prace konserwacyjne związane z uaktualnianiem Systemu, upgradem sprzętu, backupem danych itp.

  • zablokowania konta Użytkownika, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego Regulaminu,

  • możliwości wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie według następujących zasad:

   • SuperMemo może okresowo zmieniać Regulamin. Przy wprowadzaniu istotnych zmian w Regulaminie SuperMemo powiadomi Użytkownika w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail. W przypadkach wskazanych w Regulaminie SuperMemo powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem, zaś fakt, że po wprowadzeniu zmian Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, oznaczać będzie akceptację takich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  • wyświetlania na stronach internetowych Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika, wobec wszystkich Użytkowników Serwisu.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez SuperMemo za niepożądane, SuperMemo może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu.

 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Serwisu supermemo.net niniejszego regulaminu należy kierować poprzez formularz kontaktowy.

Data wejścia w życie: 27 lutego 2019 r.

Polityka prywatności

Dziękujemy za wybranie SuperMemo. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Reguluje ona kwestie związane z przetwarzaniem przez nas (dalej: SuperMemo, my, nas) danych osobowych Użytkowników serwisu supermemo.net (dalej: Serwis). Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wytycznych uregulowanych w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług Serwisu oraz realizacją zadań marketingowych, wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku braku zgody na konkretne aktywności, realizowanie tych zadań jest niemożliwe. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo, jak długo konto Użytkownika w Serwisie pozostaje aktywne.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym między innymi za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, jest SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104, 60-307 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027598, NIP: 7822216681, REGON: 634210318, kapitał zakładowy: 70.000,00 złotych.

3. Ochrona danych osobowych Użytkowników

W SuperMemo obowiązuje Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którą postępują osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Tylko osoby upoważnione przez Administratora danych mają dostęp do danych osobowych Użytkowników. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych opisuje szczegółowe zasady ochrony i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Dla ochrony danych osobowych Użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodne z wymaganiami określonymi w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Cel i zakres gromadzonych danych osobowych

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są nam niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi Serwisu, w tym założyć konto Użytkownika. W tym celu pozyskujemy od Użytkowników następujące kategorie danych osobowych: e-mail lub telefon, imię i nazwisko, adres, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniach i oprogramowaniu używanym do korzystania z Serwisu, dane o historii oraz charakterystyce wykorzystywanych usług Serwisu. W trakcie rejestracji w Serwisie wymagamy podania adresu e-mail. Służy on do utworzenia konta Użytkownika, logowania, a także do kontaktu z Użytkownikiem w ramach świadczonych usług.

Alternatywnie, Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie za pomocą konta Facebook lub konta Google. W tych sytuacjach wymagamy podania adresów mailowych wykorzystywanych do logowania w tych serwisach. Spełniają one taką samą funkcję jak adres e-mail podawany w trakcie rejestracji.

5. Dane pobierane automatycznie po wejściu na supermemo.net

System informatyczny, z którego korzysta supermemo.net, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik, łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są w celach dokumentacji świadczenia usług oraz statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na supermemo.net. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji Serwisu i w celu świadczenia usług.

 1. Cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (dalej: Cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez Serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny Serwisu, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikatowy numer oraz inne przydatne dla funkcjonowania Serwisu informacje. Ze względu na swoje funkcje rozróżniane są Cookies własne Serwisu oraz Cookies zewnętrzne (użytkowane przez inne podmioty, współpracujące z SuperMemo). Część Cookies wykorzystywana jest w czasie, gdy Użytkownik korzysta z połączenia z Serwisem (tzw. Cookies sesyjne), i jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki/urządzenia końcowego. Część to tzw. Cookies stałe, które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Możemy wykorzystywać Cookies w celu:

  • dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (Cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia i odpowiednie wyświetlenie Serwisu, tak by był on możliwie najlepiej dostosowany do jego jednostkowych potrzeb),

  • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu),

  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Zgodnie z wytycznymi Google dotyczącymi ulepszonych list odbiorców, na podstawie wykorzystywanych plików Cookies Serwis może wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy odwiedzili Serwis na jednym urządzeniu, a następnie wyszukują lub przeglądają strony www na innym urządzeniu.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących Cookies. Aby dokonać zmiany ustawień Cookies, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi Cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu Cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdują się w pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie Cookies może spowodować, że nie wszystkie funkcjonalności Serwisu będą działać poprawnie.

 1. Inne Technologie

W Serwisie stosuje się także Inne Technologie, funkcjonalnie tożsame lub zbliżone do Cookies. Są to technologie wykorzystywane przez SuperMemo i podmioty współpracujące, które mogą przechować dodatkowe informacje i uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki, obsługa Local Storage, Session Storage itp.). Do Innych Technologii mają zastosowanie informacje dotyczące Cookies, zawarte w pkt. powyżej.

 1. Geolokalizacja

Dane na temat lokalizacji urządzenia, z którego realizowane jest połączenie z Serwisem, są wykorzystywane celu prawidłowego świadczenia usług Serwisu, w tym dopasowania treści i waluty transakcji. Lokalizacja określana jest na podstawie IP, informacji przekazywanych przez przeglądarkę i deklaracji Użytkownika.

6. Dane pobierane podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu

Serwis może w ramach świadczenia usług prosić o dostęp do funkcjonalności urządzeń takich jak np. mikrofon, kamera. Użytkownik może nie wyrazić na niego zgody, rezygnując z dostępu do pełnych możliwości Serwisu.

7. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

Administrator danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Prawo do aktualizacji i usuwania danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia i uaktualnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, lub do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres support@supermemo.com.


Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez SuperMemo swoich danych osobowych spowoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie będzie w odniesieniu do tego Użytkownika niemożliwe i będzie skutkować koniecznością trwałego usunięcia Konta tego Użytkownika..


9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Przy wprowadzaniu zmian w Polityce Prywatności powiadomimy Użytkownika w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail. Zmiany obowiązują od momentu ich wejścia w życie.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, a także w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt na adres email: support@supermemo.com. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań

11. Prawo wniesienia skargi do organu


W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Data wejścia w życie: 27 lutego 2019 r.